join جدول با یک فیلد با مقدار جداشده با کاما

به طور مثال یک جدول مانند زیر می باشد

Positions Table

╔══════════╦═════════════════╗
║ id    ║  name     ║
╠══════════╬═════════════════╣
║ ۱    ║ Executive    ║
║ ۲    ║ Corp Admin   ║
║ ۳    ║ Sales      ║
║ ۴    ║ Art       ║
║ ۵    ║ Marketing    ║
╚══════════╩═════════════════╝

و در جدول دوم به صورت زیر اطلاعات ذخیره شده است

Notes Table

╔══════════╦═════════════════╗
║ nid   ║  forDepts   ║
╠══════════╬═════════════════╣
║ ۱    ║ ۱,۲,۴      ║
║ ۲    ║ ۴,۵       ║
╚══════════╩═════════════════╝

میخواهیم خروجی مانند زیر داشته باشیم

  ╠══════════╬════════════════════════════╣
  ║ ۱    ║ Executive, Corp Admin, Art ║
  ║ ۲    ║ Art, Marketing       ║
  ╚══════════╩════════════════════════════╝

جهت انجام این کار مطابق قطع کد زیر میتوان join بین دو جدول بدست آورد

 
SELECT a.nid,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT b.name ORDER BY b.id) DepartmentName
FROM  Notes a
    INNER JOIN Positions b
      ON FIND_IN_SET(b.id, a.forDepts) > 0
GROUP  BY a.nid
 

منبع https://stackoverflow.com/a/19101646/4406856

دنگ و فنگ نصب magento 2

امروز داشتم مجنتو نصب میکردم (اولین بار) اینکه یک فایل zip با سایر ۱۰۰ مگابایت خیلی عجیبه و اینکه وفتی میخوایم extract هم کنیم نیم ساعت طول میکشه در کل من کارهای اولیه را انجام دادم اما بعد از اینکه به مراحل پایانی رسید خطا در console داد و طی جستجو ها به این رسیدم

https://magento.stackexchange.com/a/180432

در استک فوق روش ریست نصب را آموزش داده مراحل را انجام دادم و در مسیر var/maintenance.flag را هم حذف کردم

البته دیتابیس را هم حذف و مجدد ایجاد کردم

و در نهایت نصب شد

کار با json در mysql 5.7

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد

SELECT detail->"$.mobile" as mobile FROM users

دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد

در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید

SELECT detail->>"$.mobile" as mobile FROM users 

به روزرسانی یک فیلد خاص در json

مثلا میخواهید که یک فیلد خاص را به json اضافه کنید یا اگر موجود است آن را به روز کنید از دستور زیر استفاده شود

 

 UPDATE users SET detail = JSON_SET(detail,"$.gender", "1");

انتخاب بیشترین عدد امروز Mysql


CREATE TABLE `order` (CREATE TABLE `order` 
(`id` int(11) NOT NULL, `price` int(11) NOT NULL, `datee` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `order` (`id`, `price` , `datee`) 
VALUES(3,200 ,'2017-10-10'),(4,200,'2017-10-15'),
(۵,۱۰۰,'۲۰۱۷-۱۰-۱۰'),
(۶,۶۰۰,'۲۰۱۷-۱۰-۱۰');

 


 


SELECT a.* FROM `order` a

INNER JOIN
(
SELECT MAX( price) AS maxx FROM `order`
where datee = CURDATE()
) b ON (b.maxx = a.price and a.datee = CURDATE())

دربرنامه فوق ابتدا در سsubquery رکوردهای امروز را درنظر میگیرد و بعد بیشترین رکورد را انتخاب میکند. سپس عدد انتخاب شده حاصل بیشترین عدد امروز است . فرض کنید در کنار جدول order ستون userid  را هم داریم و میخواهیم بدانیم عدد بدست آمده در امروز برای کیست .  (b.maxx = a.price and a.datee = CURDATE()) با این قسمت همه رکورد های امروز در جدول بخش from را در نظر میگیرم که عدد price  آن برابر بیشترین عدد بدست امده باشد آنگاه میتوان با تساوری قراردادن آن بیشترین را بدست آورد

 

 

http://sqlfiddle.com/#!9/8a97e/12

استفاده از نقشه leaflet به جای google map


<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.2.0/dist/leaflet.css"   integrity="sha512-M2wvCLH6DSRazYeZRIm1JnYyh22purTM+FDB5CsyxtQJYeKq83arPe5wgbNmcFXGqiSH2XR8dT/fJISVA1r/zQ=="   crossorigin=""/>   <style>
#mapid { height: 180px; }
</style>
<div id="mapid"></div> <!-- Make sure you put this AFTER Leaflet's CSS --> <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.2.0/dist/leaflet.js"   integrity="sha512-lInM/apFSqyy1o6s89K4iQUKg6ppXEgsVxT35HbzUupEVRh2Eu9Wdl4tHj7dZO0s1uvplcYGmt3498TtHq+log=="   crossorigin=""></script>   <script>
var map = L.map('mapid').setView([35.772115,51.382500], 15 );
L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', { }).addTo(map);
L.marker([35.772115,51.382500]).addTo(map)
</script>

وارد کردن CSV فارسی در PHP

کافی است که دیتا را به صورت کاملا عادی در Excel وارد کنید ، و ذخیره نمایید.

بعد از ابزار Google Stylesheet استفاده کنید ، باید در اکانت گوگل خود لاگین کنید و با رفتن به منو File و open فایل excel  خود را upload کنید منتظر بمانید تا باز شود بعد مطابق تصویر زیر عمل کنید

روی download as – Comma-separated values  کلیک کنید.

حالا میتوانید محتوایات فارسی CSV را با PHP به آرایه تبدیل کنید.

$handle = fopen($csvFile, ‘r’);

$handle = fopen($csvFile, ‘r’);

while (!feof($handle) ) { $line_of_text[] = fgetcsv($handle, 1024); }
fclose($handle);

return $line_of_text;