سریع روش دریافت بزرگترین تاریخ یک کاربر در mysql


SELECT * FROM users
WHERE user_id = 2 AND created_at = (SELECT max(created_at) FROM users where user_id = 2)

روش دوم با استفاده از join


select t2.* from mlm_reagent_history as t1
INNER JOIN (SELECT max(created_at) lastDate FROM mlm_reagent_history where user_id = 2) as t2 on (t1.created_at = t2.lastDate and t1.user_id = 2 )

روش سوم

SELECT * FROM user_log where user_id = 1 order by date_at DESC limit 1

افزودن کلید index به یک ستون در mysql

برای اینکه سرعت query ها بالاتر برود لازم است که هر آنچه که قرار است در

where – order by – group by – join استفاده شود را کلید قرار دهید . اما یک نکته در مورد کلید ها وجود دارد اگر کلید از نوع primary باشد امکان تکرار آن در یک جدول نیست اما میتوان کلید را از نوع index قرار داد با دستور

ALTER TABLE invoice ADD INDEX (user_id)

دستور فوق در جدول invoice ستون user_id را به کلید index تبدیل میکند

join جدول با یک فیلد با مقدار جداشده با کاما

به طور مثال یک جدول مانند زیر می باشد

Positions Table

╔══════════╦═════════════════╗
║ id    ║  name     ║
╠══════════╬═════════════════╣
║ ۱    ║ Executive    ║
║ ۲    ║ Corp Admin   ║
║ ۳    ║ Sales      ║
║ ۴    ║ Art       ║
║ ۵    ║ Marketing    ║
╚══════════╩═════════════════╝

و در جدول دوم به صورت زیر اطلاعات ذخیره شده است

Notes Table

╔══════════╦═════════════════╗
║ nid   ║  forDepts   ║
╠══════════╬═════════════════╣
║ ۱    ║ ۱,۲,۴      ║
║ ۲    ║ ۴,۵       ║
╚══════════╩═════════════════╝

میخواهیم خروجی مانند زیر داشته باشیم

  ╠══════════╬════════════════════════════╣
  ║ ۱    ║ Executive, Corp Admin, Art ║
  ║ ۲    ║ Art, Marketing       ║
  ╚══════════╩════════════════════════════╝

جهت انجام این کار مطابق قطع کد زیر میتوان join بین دو جدول بدست آورد

 
SELECT a.nid,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT b.name ORDER BY b.id) DepartmentName
FROM  Notes a
    INNER JOIN Positions b
      ON FIND_IN_SET(b.id, a.forDepts) > 0
GROUP  BY a.nid
 

منبع https://stackoverflow.com/a/19101646/4406856

Cross Join در mysql

دو کد زیر خروجی یکسانی دارند


SELECT * FROM accounting_accounts a
cross join accounting_accounts


SELECT * FROM accounting_accounts a, accounting_accounts b;

کار با json در mysql 5.7

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد

SELECT detail->"$.mobile" as mobile FROM users

دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد

در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید

SELECT detail->>"$.mobile" as mobile FROM users 

به روزرسانی یک فیلد خاص در json

مثلا میخواهید که یک فیلد خاص را به json اضافه کنید یا اگر موجود است آن را به روز کنید از دستور زیر استفاده شود

 

 UPDATE users SET detail = JSON_SET(detail,"$.gender", "1");

انتخاب بیشترین عدد امروز Mysql


CREATE TABLE `order` (CREATE TABLE `order` 
(`id` int(11) NOT NULL, `price` int(11) NOT NULL, `datee` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `order` (`id`, `price` , `datee`) 
VALUES(3,200 ,'2017-10-10'),(4,200,'2017-10-15'),
(۵,۱۰۰,'۲۰۱۷-۱۰-۱۰'),
(۶,۶۰۰,'۲۰۱۷-۱۰-۱۰');

 


 


SELECT a.* FROM `order` a

INNER JOIN
(
SELECT MAX( price) AS maxx FROM `order`
where datee = CURDATE()
) b ON (b.maxx = a.price and a.datee = CURDATE())

دربرنامه فوق ابتدا در سsubquery رکوردهای امروز را درنظر میگیرد و بعد بیشترین رکورد را انتخاب میکند. سپس عدد انتخاب شده حاصل بیشترین عدد امروز است . فرض کنید در کنار جدول order ستون userid  را هم داریم و میخواهیم بدانیم عدد بدست آمده در امروز برای کیست .  (b.maxx = a.price and a.datee = CURDATE()) با این قسمت همه رکورد های امروز در جدول بخش from را در نظر میگیرم که عدد price  آن برابر بیشترین عدد بدست امده باشد آنگاه میتوان با تساوری قراردادن آن بیشترین را بدست آورد

 

 

https://sqlfiddle.com/#!9/8a97e/12

ایجاد Foregin key بین دو جدول در mysql

کلید های خارجی کمک زیادی به مدیریت داده در دیتابیس میکند یکی از کاربردهای ان حذف رکوردهای کلید شده است/

فرض کنید جدول با نام table1 داریم و یک ستون با نام key_cloumn دارد. میخوایم به جدول table2 و ستون id  لینک ایجاد کنیم به صورتی که با حذف id در table 2 رکورد های مرتبط با tabel1 هم حدف شود

ALTER TABLE `table1`ADD KEY `key_cloumn` (`key_cloumn`);

ALTER TABLE `table1`  ADD CONSTRAINT `name_foreign_key` FOREIGN KEY (`table1_key_cloumn`) REFERENCES `table2` (`id`) ON DELETE CASCADE;

در برنامه فوق ابتدا ستون key_cloumn

حذف کردن موارد تکراری در mysql

فرضا دو جدول داریم میخواهیم جدول اول و دوم با هم مقایسه شوند و موارد تکراری در جدول اول حذف شود

 

	 
delete t1 FROM user_old t1
 LEFT JOIN webineh_user t2 ON  t2.codemeli = t1.Column1
 where t2.codemeli is NOT null
 

ساختار LEFT JOIN در MYSQL

Join یکی از دستوارت مهم در mysql است با استفاده از این دستور میتوان موارد مغاییر و نامغاییر دو جدول را بررسی کرد .

	--table1 data
	۱
	۲
	۳
	۴
 
	--table2 data
	۵
	۳
	۲
	۶
 

با توجه به جداول فوق دستور زیر

select * FROM table1 t1
 LEFT JOIN table2 t2 	 ON  t1.id = t2.id
  

نتیجه برابر خواهد شد

 table1 | table2
 ----------------
 ۱		|	۲
 ۲		|	۳
 ۳ 		|	
 ۴ 		|	
 

هنگامی که شما select from را یک جدول تعیین میکنید معیار انتخاب آن میشود یعنی در ستور فوق مواردی که در table1 هستند انتخاب میشوند به اضافه موارد موجود در table2 ای که در table1 وجود دارد/