سایزهای استاندارد در bootstrap 5

کلیه کلاس های margin و padding در bootstrap 5 بر اساس rem تقسیم بندی میشوند به طور مثال

rempadding و margin
0.25m-1 , p-1
0.5m-2 , p-2
1m-3 , p-3
1.5m-4 , p-4
3m-5 , p4

فاصله بین هر col برابر با 1.5 rem یا 24 px است.

استفاده از flex bootstrap 4 برای کنار هم قراردادن div ها


<div class="container">
	<div class="d-flex align-items-center py-2">

		<div class="d-flex align-items-center">

			 	<div>
			 		<a href="/"><img width="170" src="images/logo.png" alt="palnet"></a>
			 	</div>

				 <div class="membership px-3">
						
				 </div>

				 <div class="shopping-cart px-3">

		     </div>

		</div>

		<div class=" flex-grow-1">
				<form class=" float-left" role="search" style="width:450px">

	      </form>
		</div>

	</div>

</div>