استفاده از نقشه leaflet به جای google map


<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.2.0/dist/leaflet.css"   integrity="sha512-M2wvCLH6DSRazYeZRIm1JnYyh22purTM+FDB5CsyxtQJYeKq83arPe5wgbNmcFXGqiSH2XR8dT/fJISVA1r/zQ=="   crossorigin=""/>   <style>
#mapid { height: 180px; }
</style>
<div id="mapid"></div> <!-- Make sure you put this AFTER Leaflet's CSS --> <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.2.0/dist/leaflet.js"   integrity="sha512-lInM/apFSqyy1o6s89K4iQUKg6ppXEgsVxT35HbzUupEVRh2Eu9Wdl4tHj7dZO0s1uvplcYGmt3498TtHq+log=="   crossorigin=""></script>   <script>
var map = L.map('mapid').setView([35.772115,51.382500], 15 );
L.tileLayer('https://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', { }).addTo(map);
L.marker([35.772115,51.382500]).addTo(map)
</script>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *