جمع زدن یک ستون با join دو جدول در mysql

هنگامی که دو جدول دارید و میخواهید بعد از ایجاد join میان آن دو از جدول اول یک مقدار را sum کنید می بینید که عدد اشتباه است این مشکل زمانی دیده میشود که جدول دوم دارای بیش از یک رکورد معادل رکورد در جدول اول باشد . برای حل این مشکل با تکه کد زیر میتوان دو جدول را جمع زد

SELECT 
  COUNT(DISTINCT invo.id), SUM(invo.am) 
FROM
  invo
    JOIN
  (SELECT 
    invo_id
  FROM
    invo_tm
  GROUP BY invo_id) AS xx ON (xx.invo_id = invo.id);

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To top