دستورات import و export دیتابیس mysql در محیط داکر docker

برای گرفت export از دیتابیس دستور زیر را اجرا نمایید

docker exec docker-test-db-1 /usr/bin/mysqldump -u root --password=secret laravel --no-tablespaces > dump000916-3.sql

docker-test-db-1 همان container name است که با دستور docker ps بدست می آید

laravel نام دیتابیسی است که باید export گرفته شود

dump000916-3.sql نام فایلی است که export گرفته میشود

جهت ورود اطلاعات به دیتابیس import از دستور زیر

docker exec -i docker-test-db-1 /usr/bin/mysql -u root --password=secret laravel --init-command="SET SESSION FOREIGN_KEY_CHECKS=0;" < dump000916-3.sql

docker-test-db-1 همان container name است که با دستور docker ps بدست می آید

laravel نام دیتابیسی است که باید import گرفته شود

dump000916-3.sql نام فایلی است که import میشود

command=”SET SESSION FOREIGN_KEY_CHECKS=0;” کاری میکند که اگر در هنگام ورود خطای foregen key check error بود صرف نظر کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *