کافی است کد زیر را استفاده کنید

<style media="screen">
/* Make the image fully responsive bootstrap 4 carousel  */
.carousel-inner img {
	width: 100%;
	height: 100%;
}

</style>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.