Skip to main content

ساختار LEFT JOIN در MYSQL

Join یکی از دستوارت مهم در mysql است با استفاده از این دستور میتوان موارد مغاییر و نامغاییر دو جدول را بررسی کرد .

[sql]
–table1 data
1
2
3
4
[/sql]

[sql]
–table2 data
5
3
2
6
[/sql]

با توجه به جداول فوق دستور زیر

[sql]
select * FROM table1 t1
LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.id
[/sql]

نتیجه برابر خواهد شد

[sql]
table1 | table2
—————-
1 | 2
2 | 3
3 |
4 |
[/sql]

هنگامی که شما select from را یک جدول تعیین میکنید معیار انتخاب آن میشود یعنی در ستور فوق مواردی که در table1 هستند انتخاب میشوند به اضافه موارد موجود در table2 ای که در table1 وجود دارد/

 

No Comments yet!

Your Email address will not be published.