نکات کلی وردپرس

تاریخ انتشار: آبان ۴, ۱۴۰۱

1-بخش functions

1-فهرست ها

برای تعریف فهرست اول این تکه خود را توی فایل functions.php قرار بدید

register_nav_menus(
		array(
			'primary' => __( 'Primary Menu', 'tailpress' ),
		)
	);

برای استفاده از تکه کد زیر استفاده کنید

	<?php
				wp_nav_menu(
					array(
						'container_id'  => 'primary-menu',
						'container_class' => '',
						'menu_class'   => '',
						'theme_location' => 'primary',
						'li_class'    => ',
						'fallback_cb'   => false,
					)
				);
  ?>

2-افزودن ساپورت های معمولی برای تم مثل ماستوم لوگو , عکس برای پست و …..

 add_theme_support( 'custom-logo' );
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_theme_support( 'align-wide' );
add_theme_support( 'wp-block-styles' );
add_theme_support( 'editor-styles' );
add_editor_style( 'css/editor-style.css' );

3-لینک کردن css

function tailpress_enqueue_scripts() {
	$theme = wp_get_theme();
	wp_enqueue_style( 'tailpress', tailpress_asset( 'css/app.css' ), array(), $theme->get( 'Version' ) );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'tailpress_enqueue_scripts' );

4-گرفتن آدرس دایرکتوری

function tailpress_asset( $path ) {
	if ( wp_get_environment_type() === 'production' ) {
		return get_stylesheet_directory_uri() . '/' . $path;
	}
	return add_query_arg( 'time', time(), get_stylesheet_directory_uri() . '/' . $path );
}

5-نشان ندادن یک نوع پست

function removelink() {
 if ( is_singular( 'page' ) ) {
	wp_redirect( home_url(), 301 );
	exit;
 }
}

6-تعریف ابزارک

if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'name'     => 'about us text',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '',
'after_title'  => '',
),
);

برای استفاده از این قطه کد اسفاده کنید

<?php dynamic_sidebar( 'name' ); ?>

2-بخش صفحه اصلی

1-گرفتن پست با ایدی و ذخیره ان در متغیر

<?php 
$home = get_post(65); 
$about = get_post(154)
?>

2-گرفتن محتوای پست ذخیره شده

<!-- گرفتن تایتل پستی که در متغیر ذخیره کردیم -->
<h1><?= $home->post_title ?></h1>
<!-- گرفتن محتوای پستی که در متغیر ذخیره کردیم -->
<p><?= $home->post_content ?></p>

2-گرفتن کاستوم فیلد

<?= get_field('custom fild name'); ?>

3-بخش WP_Query ها

1- انتخاب با دسته

// از کتگوری با ایدی ۲۳ میاد ۸ تا پست اخرو نشون میده 
  $arr_posts = new WP_Query(array(
  'posts_per_page' => 8,
  'cat' => 23,
  )  );
 if ($arr_posts->have_posts()) :
  while ($arr_posts->have_posts()) :
    $arr_posts->the_post();
  //میره از این آدرس تمپلیت شما رو میخونه اینجا روش حلقه میزنه 
   get_template_part('template-parts/content', get_post_format());
  endwhile;
 endif;
 ?>

2- انتخاب با پست تایپ

 <?php
    // از پست تایپ وبلاگ میاد ۴ تا پست اخر و نشون میده 
		$arr_posts = new WP_Query(array(
			'posts_per_page' => 4,
       'post_type' => "webLog"			
		));
		if ($arr_posts->have_posts()) :
			while ($arr_posts->have_posts()) :
				$arr_posts->the_post();
				get_template_part('template-parts/webLog', get_post_format());
			endwhile;
		endif;
		?>

بخش WP_Query به همینجا محدود نمیشه خیلی اپشنای دیگه داره که میتونید برای مطالعه بیشتر از این لینک استفاده کنید

3-بخش توابع

<time datetime="<?php echo get_the_date( 'c' ); ?>" itemprop="datePublished"><?php echo get_the_date(); ?></time>
<!-- تابع گرفتن تاریخ -->
the_post_thumbnail('post-thumbnail', ['class' => '"w-full shadow-xl rounded-xl', 'title' => 'Feature image']);	
<!-- تابع گرفتن عکس پست-->
<p>	<?= wp_strip_all_tags(get_the_content()) ?></p>
<!-- wp_strip_all_tags تابعیست برای حذف کردن تگ های قبل کانتنت -->
the_excerpt()
<!-- گرفتن محتوا تا یک جای مشخص -->
<a href="<?= esc_url(get_permalink()) ?>" 
<!-- تابعی برای گرفتن لینک پست -->

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *