Skip to main content

کار با json در mysql 5.7

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد

[sql]
SELECT detail->"$.mobile" as mobile FROM users
[/sql]

دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد

در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید

[sql]
SELECT detail->>"$.mobile" as mobile FROM users
[/sql]

به روزرسانی یک فیلد خاص در json

مثلا میخواهید که یک فیلد خاص را به json اضافه کنید یا اگر موجود است آن را به روز کنید از دستور زیر استفاده شود

 

[sql]
UPDATE users SET detail = JSON_SET(detail,"$.gender", "1");
[/sql]

No Comments yet!

Your Email address will not be published.