دو کد زیر خروجی یکسانی دارند


SELECT * FROM accounting_accounts a
cross join accounting_accounts


SELECT * FROM  accounting_accounts a, accounting_accounts b;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.