Skip to main content

inner join در یک subquery در mysql

سلام ، مدتیه که برای اجرای پروژه ای تجزیه و تحلیل دیتا شدیدا به query های پیچیده mysql  احتیاج داشتم . یکی از کاربردی ترین بخش ها موضوع subquery است که در مثال زیر نتیجه هر 2 query زیر یکسان است

یک نکته که در مورد subquery وجود دارد این است که ابتدا subquery اجرا میشود

[sql]

SELECT buy.userid, t.userid FROM user_buys buy

inner join (
select t1.userid
from user_buys t1

)t on t.userid = buy.userid

[/sql]

برنامه فوق معادل برنامه زیر است

[sql]

SELECT buy.userid, t.userid FROM user_buys buy

inner join user_buys t on t.userid = buy.userid
[/sql]

 

در استفاده از subquery ها شما نمیتوانید متغیری را از query اصلی را دریافت کنید چرا که اول subquery اجرا میشود

No Comments yet!

Your Email address will not be published.