آموزش vue native

توسعه فرانت با vue بسیار لذت بشه و خیلی جالب میشه که بتونیم با استفاده از react native و vue اپ موبایل هم بسازیم.

سایت رسمی

روش نصب با توجه به دسترسی درست در هنگام نصب expo

sudo chown -R $USER:$GROUP ~/.npm
sudo chown -R $USER:$GROUP ~/.config
mkdir ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global'
export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH

****install npm & node.js
npm install npm@latest -g
npm install node@latest -g

**** install vue native
npm install react-native-cli -g
npm install expo-cli -g
npm install -g vue-native-cli

****create a vue native project
vue-native init sampleapp
**install java
https://askubuntu.com/a/790674/968481
sudo apt install openjdk-8-jre-headless
** install android studio
https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/how-to-install-android-studio-on-ubuntu-18-04-lts-bionic-beaver.html

آموزش نصب wordpress sage

۱- goto theme folder
2- install composer and run command
composer create-project roots/sage
3- cd sage
4-yarn install
5-remove eslint in file assets\build\webpack.config.js
new StyleLintPlugin({
failOnError: !config.enabled.watcher,
syntax: 'scss'
}),

آموزش نصب native script در ویندوز

 1. قبل از همه دستورات نصب مطابق install را انجام دهید
 2. یک پروژه جدید ایجاد کنید

tns create HelloWorld –template tns-template-blank

 • وارد پوشه  hellowWorld شوید

 Cd helloworld

tns run android –emulator

در صورتی که همه پیش نیاز ها به درستی انجام شده باشد میتوانید  در مراحل نصب روش های مختلفی مانند background sync  و… دارد شما manual config  را انتخاب کنید

 • نرم افزار genymothion نسخه peronal هم به جای AVD و شبیه ساز ها استفاده شود و بعد از نصب یک نسخه استاندارد مانند android 7.1و api 25 یک دستگاه را دانلود کنید و در وضعیت شروع به کار قرار دهید
 • با دستور  زیر فقط در CMD نه در Git Shell دستور زیر وارد شود ممکن است که برخی از وابستگی ها نصب نشده باشد میتوانید با زدن درکمه Y به مفهوم پذیرش نصب وابستگی موارد مورد نیاز از جمله API 28  نصب شود (از قبل android studio 3 ) نصب شود
 • سپس دستور tns run android –emulator را اجرا کنید و برای اولین بار ممکن است نصب برخی از ماژول ها مانند Gradle  انجام شود
 •  

مشکل در import Trigger ها در mysql

در صورتی که دیتابیس حاوی trigger باشد و در محیط mysql workbench از آن export گرفته شود با خطای زیر مواجه میشود

ERROR 1227 (42000) at line 374: Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation

برای حل این مشکل کافی است در کنار پوشه ای که فایل sql مورد نظر قرار دارد برنامه git bash را باز کنید و دستور زیر را اجرا کنید

sed ‘s/\sDEFINER=`[^`]*`@`[^`]*`//g’ -i oldfile.sql

https://stackoverflow.com/a/44015870/4406856

join جدول با یک فیلد با مقدار جداشده با کاما

به طور مثال یک جدول مانند زیر می باشد

Positions Table

╔══════════╦═════════════════╗
║ id    ║  name     ║
╠══════════╬═════════════════╣
║ ۱    ║ Executive    ║
║ ۲    ║ Corp Admin   ║
║ ۳    ║ Sales      ║
║ ۴    ║ Art       ║
║ ۵    ║ Marketing    ║
╚══════════╩═════════════════╝

و در جدول دوم به صورت زیر اطلاعات ذخیره شده است

Notes Table

╔══════════╦═════════════════╗
║ nid   ║  forDepts   ║
╠══════════╬═════════════════╣
║ ۱    ║ ۱,۲,۴      ║
║ ۲    ║ ۴,۵       ║
╚══════════╩═════════════════╝

میخواهیم خروجی مانند زیر داشته باشیم

  ╠══════════╬════════════════════════════╣
  ║ ۱    ║ Executive, Corp Admin, Art ║
  ║ ۲    ║ Art, Marketing       ║
  ╚══════════╩════════════════════════════╝

جهت انجام این کار مطابق قطع کد زیر میتوان join بین دو جدول بدست آورد

 
SELECT a.nid,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT b.name ORDER BY b.id) DepartmentName
FROM  Notes a
    INNER JOIN Positions b
      ON FIND_IN_SET(b.id, a.forDepts) > 0
GROUP  BY a.nid
 

منبع https://stackoverflow.com/a/19101646/4406856

دنگ و فنگ نصب magento 2

امروز داشتم مجنتو نصب میکردم (اولین بار) اینکه یک فایل zip با سایر ۱۰۰ مگابایت خیلی عجیبه و اینکه وفتی میخوایم extract هم کنیم نیم ساعت طول میکشه در کل من کارهای اولیه را انجام دادم اما بعد از اینکه به مراحل پایانی رسید خطا در console داد و طی جستجو ها به این رسیدم

https://magento.stackexchange.com/a/180432

در استک فوق روش ریست نصب را آموزش داده مراحل را انجام دادم و در مسیر var/maintenance.flag را هم حذف کردم

البته دیتابیس را هم حذف و مجدد ایجاد کردم

و در نهایت نصب شد

Cross Join در mysql

دو کد زیر خروجی یکسانی دارند


SELECT * FROM accounting_accounts a
cross join accounting_accounts


SELECT * FROM accounting_accounts a, accounting_accounts b;

کار با json در mysql 5.7

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد

SELECT detail->"$.mobile" as mobile FROM users

دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد

در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید

SELECT detail->>"$.mobile" as mobile FROM users 

به روزرسانی یک فیلد خاص در json

مثلا میخواهید که یک فیلد خاص را به json اضافه کنید یا اگر موجود است آن را به روز کنید از دستور زیر استفاده شود

 

 UPDATE users SET detail = JSON_SET(detail,"$.gender", "1");