توسعه دهنده نرم افزار

فرستادن پروژه به یک reop خالی در git

در این روش کافی است که  repo را در سرویس مورد نظر مثل github ایجاد کنید و آدرس را داشته باشید . سپس با قرارداد مسیر به جای git@gitlab.****/***.git  در زیر و اجرای دستور در  root پروژه به خوبی میتوانید پروژه را ارسال کنید. در صورتی که میخواهید در یک شاخه جدید push کنید دستور […]