نصب نیازمندی های لاراول در Ubuntu

تاریخ انتشار: شهریور ۵, ۱۴۰۱

#add repo for support php 8

sudo apt install zip unzip software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

#install php 8.0 with extentions

sudo apt install -y php8.0 php8.0-zip php8.0-curl php8.0-sqlite3 php8.0-mysql php8.0-soap php8.0-zip php8.0-intl php8.0-mbstring php8.0-dom php8.0-dom php8.0-gd php8.0-fpm php8.0-gmp php8.0-curl

#install composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

#install node js 

sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install nodejs
node -v

#switch to other php intalled version

sudo update-alternatives --config php

#install redis

sudo apt install redis-server
sudo systemctl enable redis-server

sudo systemctl restart redis-server
sudo apt install php8.0-redis
sudo phpenmod -v 8.0 -s ALL redis

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *